เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ

"PG" ขอขอบพระคุณท่านผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชมและสมัครเป็นสมาชิก "PG" ("บริการ") เพื่อเป็นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการของบริษัท บริษัทขอเรียนให้ท่านทราบถึงนโยบายการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่าน ดังต่อไปนี้

"ข้อตกลงนี้" หมายถึง เงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการนี้ และรวมถึงเงื่อนไขข้อตกลงการใช้เว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเป็นครั้งคราว

"วันที่มีผลบังคับ" หมายถึง วันที่ผู้ใช้บริการได้สมัครเป็นสมาชิกของบริการ

 1. ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับข้อผูกพันตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการและทำรายการต่างๆ นี้ และผู้ใช้บริการยอมรับว่าการกระทำใดๆ ผ่านบริการและรายการต่างๆ ในเว็บไซต์นี้ ไม่ว่ากรณีใดๆ หากได้กระทำโดยการใช้ Username และ/หรือ Password ของ ผู้ใช้บริการถือว่าสมบูรณ์และมีผลผูกพันผู้ใช้บริการ โดยไม่จำเป็นต้องลงลายมือชื่อในเอกสารใดๆ เพื่อเป็นหลักฐานในการนั้นอีก และผู้ใช้บริการยินยอมรับผิดชอบในการกระทำดังกล่าวเสมือนหนึ่งผู้ใช้บริการ เป็นผู้กระทำการด้วยตนเองเว้นแต่บริการที่บริษัทกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นเท่า นั้น
 2. Username และ Password ที่ได้รับถือเป็นความลับเฉพาะตนของผู้ใช้บริการ ซึ่งต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับ เพื่อใช้สำหรับทำรายการบริการต่างๆ ผู้ใช้บริการไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นทราบ และไม่ควรจดไว้ในที่ที่เปิดเผย
 3. ข้อควรปฏิบัติของผู้ใช้บริการ กฎในการใช้บริการ
  ผู้ใช้บริการจาก เว็บไซต์ PG ต้องปฏิบัติตามกฎข้อห้ามดังนี้
  1. ห้ามเผยแพร่ข้อความ หรือรูปภาพ หรือวีดีโอ อันส่งผลเสียหายแก่ผู้อื่น
  2. ห้ามเผยแพร่ข้อความ หรือรูปภาพ หรือวีดีโอ ที่ผิดกฎหมาย, ข่มขู่คุกคาม, กล่าวร้าย, หมิ่นประมาท, ละเมิดต่อสิทธิ, หยาบคาย, ลามกอนาจาร, ดูหมิ่น ทำลาย เหยียดหยาม ต่อผู้อื่น
  3. ห้ามใช้ในเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก เว็บไซต์ PG
  4. ท่านจะต้องไม่ส่งจดหมาย หรือข้อความ SMS หรือข้อความ MMS ใดๆ อันเข้าข่ายการ Spam เป็นการรบกวนผู้อื่น และ/หรือ สมาชิกด้วยกันเอง ตลอดจนการกระทำใดๆ อันเป็นการกระทำผิดกฏหมาย ของประเทศไทยหรือประเทศผู้รันั้น หากมีผู้เสียหาย ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบกับความผิดนั้นแต่เพียงผู้เดียว
  5. Username และ Password ที่ได้รับถือเป็นความลับเฉพาะตนของผู้ใช้บริการ ซึ่งต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับ เพื่อใช้สำหรับทำรายการบริการต่างๆ ผู้ใช้บริการไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นทราบ และไม่ควรจดไว้ในที่ที่เปิดเผย
  6. เว็บไซต์ PG "มิใช่" เวทีหรือสถานที่ที่ใช้ในการทะเลาะวิวาท เพื่อผลประโยชน์ของผู้หนึ่งผู้ใด หรือกลุ่มบุคคลใดหรือเพื่อกล่าวหาบุคคลหนึ่งบุคคลใด และการนำข้อมูลไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของสมาชิก ไปใช้เพื่อการกระทำข้างต้นถือเป็นการกระทำที่ไม่สมควร ซึ่ง ผู้ดูแลเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเป็นสมาชิก หรือ ตามกรอบของกฏหมายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. การรับประกันความเสียหายของข้อมูล
  เว็บไซต์ PG ไม่รับประกันความเสียหายของข้อความ และ/หรือ ข้อมูลต่างๆ ที่เกิดจากการให้บริการ ซึ่ง เว็บไซต์ PG อาจจะไม่สามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมงอย่างแท้จริง ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจาก ผู้ให้บริการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของท่านเอง หรือ เกิดจากการเชื่อมต่อของระบบเครือข่ายของ เว็บไซต์ PG เอง
 5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
  ทางเว็บไซต์ PG ขอสงวนลิขสิทธื์ต้นฉบับทั้งหมดของ เว็บไซต์ ในด้านเนื้อหา, สัญลักษณ์, ตัวอักษร กราฟฟิก การออกแบบ และข้อมูลทั้งหมด ยกเว้นในส่วนที่เว็บไซต์จัดทำไว้เพื่อเผยแพร่ และให้บริการแก่สมาชิก ห้ามทำซ้ำ ดาวน์โหลด จัดจำหน่าย เผยแพร่ ส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ นอกเหนือจากการใช้งานส่วนบุคคล ห้ามลอกเลียน ส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้ไม่ว่ารูปแบบใดๆนอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางเว็บไซต์ และทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับความผิดพลาดด้านเนื้อหาที่เกิดขึ้น จากการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือความเสียหายอันเกิดจากการใช้งานของผู้ใช้บริการ ในกรณีใดๆทั้งสิ้น

You may use these HTML tags and attributes: